Lion Ju Jutsu

Ittaishin Ryu Ju Jutsu Shishi Ken

Lion 400

BIO

Site under construction

Shihan 300